FLASH SALEFLASH SALE
-20%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират
24 Брой оставащи пакети

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Общи условия за търговии

Общи условия за използване на базата данни на склада на едро на платформата Merkandi и защита на данните на www.merkandi.bg

§1 Общи условия

1. Финансовият оператор на интернет платформата www.merkandi.bg в България е Merkandi Ltd (по-нататък Merkandi) със седалище в Англия, Rotherham, S63 5DB, Unit 4E, Enterpirise Court.
2. Собственикът на търговската марка и платформата за търговия Merkandi е Merkandi Ltd (наричана по-нататък Merkandi), регистрирана в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, Ротерхам, S63 5DB, фирмен номер: 09582404.
3. Условието за достъп и използване на затворената платформа Merkandi е изпращане и плащане на поръчката за базата данни в съответствие с §2
4. Декларации за воля и договори чрез Merkandi се правят/сключват директно и изключително между конкретни клиенти/складове на едро, разположени в Европа и се правят извън платформата. Следователно Merkandi служи само за установяване на контакти и не е страна по договора за продажба.
5. С регистрацията клиентът приема Общите условия за използване на базата данни, както и всички промени в Общите условия, за които ще бъде уведомен.

§2 Регистрация, поръчка в базата данни и плащане

1. Клиентът може да се регистрира в Merkandi, като попълни и изпрати формуляр за кандидатстване. С регистрацията клиентът приема специфичните условия на поръчката и Общите условия на договорите. Регистрацията на член и разрешение за използване на платформата следва след получаване на плащане.
2. Искът за сключване на поръчка е изключен. Merkandi си запазва правото да откаже да сключи поръчка за достъп, без да посочва мотиви или да я анулира, по-специално защото:
а) даване на неверни данни по време на регистрация;
б) съмнения относно легитимността и законното съществуване на клиента, както и използването на платформата във връзка с бизнес дейности, ако тези съмнения няма да бъдат изяснени веднага за сметка на клиента чрез представяне на съответните документи;
в) съмнения или подозрения относно достоверността и платежоспособността на клиента;
г) подозрение за нелоялно правене на бизнес на платформата Merkandi или дейности, конкуриращи се с портала Merkandi; д) нарушения на правилата за употреба или Общите условия на Merkandi.
3. Ако клиентът е физическо лице, той трябва да е пълнолетен и да има пълна правоспособност.
4. Фирма / Физическо лице, желаещо да закупи достъп до базата данни, гарантира, че всички данни, предоставени от нея по време на регистрацията, са пълни и верни.
5. Не е възможно да поискате достъп до базата данни, тъй като Merkandi може да изключи клиента по време на регистрацията и по всяко време по време на абонамента, например, от съображения за сигурност и без да посочва каквато и да е причина.
6. Merkandi не възстановява абонаментна такса. Няма възможност за продажба, препродажба или връщане на достъп на друго лице или компания. Ако това условие бъде нарушено, акаунтът ще бъде премахнат.
7. Merkandi не предлага опция за понижаване от PREMIUM за абонамент СТАНДАРТ.
8. След като поръчката е поставен, системата Merkandi ще генерира автоматично проформа фактура като потвърждение на поръчката. Фактурата се генерира само въз основа на данните, въведени от Клиента в момента на регистрация.

§3 Достъп, идентификация на потребителя и парола

1. Клиентът се задължава да гарантира, че потребителското име и парола са защитени срещу неоторизиран достъп от трети страни. По-специално, клиентът се задължава да не предоставя тази информация на лица, които не са клиенти по смисъла на §2, или които не са възложени на компанията на клиента (разширено право на достъп).
2. Всяка неразрешена употреба на потребителско име или парола, за която клиентът ще научи или която въз основа на фактически събития има подозрения, трябва незабавно да бъде докладвана на Merkandi. Клиентът е отговорен за неразрешеното използване на техните данни за идентифициране на потребителя, освен ако не докаже, че неразрешеното използване е направено за причините, чийто риск се носи от Merkandi.
3. Достъпът до платформата може да бъде блокиран, когато се даде три пъти грешната парола.

§ 4 Услуги Merkandi

1. Merkandi предлага на купувачи разнообразие от различни продукти с различни видове услуги, които са регламентирани в условията на поръчката или за които се сключват допълнителни договори.
2. Merkandi има право по всяко време да променя офертата на предоставяните услуги, както и функциите, външния вид на уебсайта merkandi.bg.
3. Опцията за продажба на PREMIUM акаунт е допълнителна услуга, която се стартира по искане на потребителя след положителна проверка на фирмата му. Merkandi си запазва правото да откаже да активира опцията за продажби, без да посочва причина за това. Услугата не е неразделна част от акаунтите PREMIUM и FREEMIUM. Липсата или отказът да се активира опцията за продажби или нейното деактивиране по всяко време не са основание за искане на възстановяване на средства за достъп до платформата Merkandi.

§5 Задължения на клиента

1. Клиентът поема всички разходи, произтичащи от връзката или промяната в начина на достъп до Интернет, разходите за използване на обществената интернет мрежа и разходите за закупуване и поддръжка на комуникационно оборудване, необходимо за използването на платформата.
2. Всеки клиент, използващ платформата Merkandi, се свързва с складовете на едро от предоставената база данни сам, за своя сметка и отговорност. Merkandi по никакъв начин не носи отговорност за ефектите от транзакциите или липсата им между клиента и склада на едро от базата данни.
3. Всеки клиент Merkandi, регистриран като склад на едро в базата данни Merkandi, ii пускайки реклами на уебсайта merkandi.bg декларира, че познава и приема без ограничение правилата за добавяне на оферти: https://merkandi.pl/faq/zasady-dodawania-ofert/64.
4. Всеки клиент на Merkandi, регистриран като склад на едро в базата данни Merkandi и пускащ реклами на сайта merkandi.bg, декларира, че предлаганите от него стоки не са фалшиви и идват от легални източници.
5. Всеки клиент носи отговорност за кореспонденцията, обменена с други потребители. Забранено е масовото изпращане на съобщения със същото или подобно съдържание, спам и всяка друга форма на съвкупна, нежелана комуникация с потребители. В случай на злоупотреба, акаунтът на Клиента може да бъде блокиран.
6. Купувачът има право да направи положителен/неутрален/отрицателен коментар за продавача в рамките на 2 месеца от сключването на сделката. Брои се от момента на издаване на фактурата за покупка от страна на продавача. Съществува възможност за издаване на един коментар за всяка сключена сделка.Разрешаването на спор от страна на продавач не е равносилно на премахването на отрицателен коментар. Негативният коментар на продавача може да бъде премахнат само при поискване от страна на купувача.

§6 Възлагане на волеизявления, действия и изявления

1. Всички изявления за намерение, направени от потребителя на интернет платформата Merkandi, предадени или получени от друг потребител, както и всякакви търговски дейности и други изявления или действия с правно значение (обобщение на действията) са действия, предприети само от клиента. Merkandi не действа в това отношение нито от свое име, нито като представител на трета страна.
2. Merkandi не носи отговорност за извършване на дейности за еднократна употреба с цел изпълнение на предимствата по сделката.

§7 Издаване на сметки, заплата

1. Иск за възнаграждение за определен период от време съществува независимо от използването на платформата или възможни, в съответствие с договора, ограничения за предоставяне на услуги, направени от Merkandi. Това се отнася по-специално за ограниченията за предоставяне на услуги, които могат да бъдат резултат от несъвместими или специфични настройки на клиента или неговия доставчик. Предоставянето на услуги и достъп до платформата Merkandi може да бъде ограничено, особено когато потребителят има просрочие с плащането на абонаментната такса.
2. Членът декларира, че се съгласява да получава касови бележки и свързана информация от Merkandi по електронна поща, в PDF формат за печат в оригинал, и че ще положи всички усилия Merkandi винаги да има настоящия си имейл адрес, на който можете да свържете се с него. При поискване Merkandi издава сметка, която ще бъде изпратена по факс или по пощата.

§8 Обработка, съхранение и предаване на данни

1. По време на отчитане и регистрация в платформата Merkandi Вие се съгласявате като клиент за съхранението и обработката на Вашите лични и търговски данни и вътресистемна кореспонденция по електронна поща, ако те са били събрани за търговските цели на платформата, а архивирането е необходимо за целите на документацията и от съображения за сигурност.
2. Merkandi има специално разрешение да използва Вашите данни и имейл адрес по следния начин:
а) разпореждане с тях в рамките на услугите, предоставяни от платформата Merkandi.
б) испращане на сметки за достъп до базата данни и информация до и от Merkandi, по време на абонамента и непосредствено след прекратяването му, до момента, в който това разрешение бъде отменено от вас.
в) предаване на упълномощени звена по законоустановени задължения г) предаване на трети страни - публични институции във всички случаи, когато това зависи от законния интерес на портала Merkandi, произтичащ от дейността на потребителя в портала. Клиентът се съгласява с горното, като приема тези специални условия и използването на платформата Merkandi.

§ 9 Изключване на гаранцията

Отговорността на Merkandi е ограничена, както следва, за всяка информация, предоставена от портала Merkandi, волеизявления, споразумения между трети страни и запитвания за стоки и услуги:

1. Merkandi не носи отговорност за споразумения, сключени между отделни клиенти/складове на едро и предоставена информация.
2. Изключена е всякаква отговорност на Merkandi за стоки и услуги, предоставени на купувача от оферента. По-специално, Merkandi не поема никаква отговорност за достоверността и пълнотата на данните и изявленията, предоставени от купувача или склада на едро от базата данни, за качеството и годността за използване на стоките и услугите, които трябва да бъдат доставени, и за тяхната годност за посочената цел от купувача, за евентуални нарушения на правата на трети страни от доставените стоки и услуги и за съществуването, надеждността и платежоспособността на клиентите.
3. Merkandi не може да изключи с абсолютна сигурност, че в действителност съществува лице, което е описано като купувач или склада на едро в волеизявленията, направени или приети чрез платформата Merkandi. Следователно действителното авторство на дадено волеизявление остава несигурно. Следователно клиентът, който прави или приема оферта, действа на свой риск по отношение на съществуването на договорен партньор.
4. Merkandi също така не може да изключи с абсолютна сигурност, че паролата няма да влезе в ръцете на лице, което не е упълномощено от клиента да прави волеизявления. Също така този риск се поема изцяло от клиента. Изключена е отговорността на Merkandi като пратеник, който действа без власт, с изключение на умишлено действие или груба небрежност.
5. Възможна рекламация на базата данни се приема до 7 дни от датата на активиране за достъп на клиента до базата данни. Жалбата има право само на валидност на базата данни и съдържащите се в нея записи (с пълни данни) с повече от 3% остарели адреси. Не приемаме оплаквания за липса или временна недостъпност на стоки от www.merkandi.bg и телефонни номера и имейл адреси. За да подадете жалба, моля, изпратете съобщение на: info@merkandi.bg. Жалбите се разглеждат в рамките на 10 работни дни, считано от датата на тяхното получаване. Датата на приемане на жалбата е датата на изпращане на съобщението от клиента.
6. Всички продукти и техните описания на www.merkandi.bg са с информационна цел и не представляват оферта по смисъла на Гражданския кодекс. Ние не гарантираме и не носим отговорност за наличността на продукти от уебсайта merkandi.bg. Запазваме си правото на грешки в превода.

§ 10 Изключване на отговорността

1. Merkandi не носи отговорност за това, че платформата Merkandi временно, по-специално поради работата по поддръжката, няма да бъде достъпна за клиента, ако липсата на достъп няма да надвишава общо 5% от годината през календарната година и когато по-дългите прекъсвания в достъпа няма да бъдат причинени от умишлено действие или груба небрежност.
2. Merkandi не носи отговорност за достоверността и/или пълнотата на информацията, съветите и препоръките, поставени на уебсайта на Merkandi от клиенти, както и информация, съвети и препоръки на складовете на едро от базата данни, достъпна чрез уебсайта на Merkandi.
3. Merkandi се дистанцира по-специално от съдържанието на уеб връзки, свързани с офертата, тяхното съдържание и автори и не носи отговорност за съдържанието, транзакциите или щетите, причинени от използването на такива връзки.
4. Merkandi не носи отговорност за щети, причинени от грешки и грешки на използвания софтуер и хардуер, както и по-специално във връзка с технически неизправности в Интернет. По-специално, Merkandi не носи отговорност за каквато и да е отговорност, независимо от вината, за щети, настъпили в резултат на липса на достъп до Интернет или в резултат на безпроблемно функциониране на Интернет, в резултат на използването на софтуер или оборудване, когато използване на уебсайта Merkandi, както и неправилно или дефектно изпълнение на договорни услуги поради технически проблеми със софтуера и оборудването или Интернет. Това е особено приложимо в случай на ограничения за изпълнението на услуги, които могат да бъдат резултат от несъвместимост или специфични параметри на софтуера на клиента или неговия доставчик.
5. Merkandi не носи отговорност за вреди, произтичащи от неволно нарушение на незначително договорно задължение. Това се отнася и за неволно нарушение на незначително задължение по време на преговори и законоустановена отговорност, причинено от неволно действие.
6. В случай на отговорност, с изключение на умишлено неправомерно поведение, задължението за изплащане на щети е ограничено до типични и предвидими щети и във всеки случай само до размера на средната щета.
7. Merkandi не носи отговорност за общото съдържание на уебсайтове на трети страни, по-специално онлайн магазини, към които връзките са разположени пряко или косвено на платформата Merkandi.
8. Горните ограничения на отговорността се отнасят съответно и за законни представители, служители и трети страни, които Merkandi използва за извършване на услугата.
9. Merkandi подчертава, че купувачът и оферентът могат да се застраховат срещу евентуални щети.
10. Всички имена и търговски марки, използвани на този уебсайт, са търговски марки, запазени за техните собственици и са използвани единствено за целите на идентификацията.

§ 11 Юрисдикция, приложимо право

1. Този ред се урежда от английското законодателство. Приложението на Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки е изключено. Поради страните по поръчката приложението на Закона за защита на потребителите е изключено.
2. Съдът в Ротерхам, Англия, има териториална компетентност за всички договори, нареждания, сключени при тези условия за използване на базата данни. Merkandi също има право да заведе дело в съда за компетентност на клиента.

§ 12 Заключителни изявления

1. Включването на общи условия на договори, клиентски поръчки не е разрешено.
2. Ако отделни разпоредби на настоящото споразумение/поръчката са частично или изцяло правно невалидни или ако загубят своята валидност в бъдеще, това не засяга валидността на останалата част от споразумението/поръчката.
3. Страните се задължават да заменят правно невалидна разпоредба с правно валидна разпоредба, която е възможно най-близка до неефективната разпоредба в икономически план.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.